Copyright

This post is also available in: English

Logo_CC_Proof_Transparant-origineel

Betreffende mijn website https://wendyvanmieghem.com en al mijn producten, diensten, beeldmateriaal en teksten geldt: alle rechten voorbehouden. Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzijde electronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wendy van Mieghem.

Al mijn producten, diensten, teksten en beeldmateriaal zijn geregistreerd bij CCproof. Van misbruik wordt ALTIJD aangifte gedaan.